แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บริษัทฯ

 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด

มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

 

  รายการเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทั้งหมด มีดังนี้
 1. 02-028-9728
 2. 02-028-9729
 3. 02-028-9730
 4. 02-028-9731
 5. 02-028-9732
 6. 02-028-9733
 7. 02-028-9734
 8. 02-028-9735
 9. 02-028-9736
 10. 02-028-9737

 

  รายการเบอร์โทรสารใหม่ทั้งหมด มีดังนี้
 1. 02-028-9738
 2. 02-028-9739

 

* หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์และโทรสารเดิม ยังสามารถใช้งานได้จนถึง วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

 
 
 
 • Safety is Our

  First Priority